Ochrana osobných údajov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

za účelom vedenia elektronickej konverzácie

Pre informačný systém: janblchac.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Ing. Ján Blcháč, PhD., bytom Borbisova 654/37, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábrežie

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie elektronickej konverzácie emailom prostredníctvom adresy janblchac@janblchac.sk. Osobné údaje sa spracúvajú na základe Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú záujemcovia o podrobnejšie informácie o výsledkoch a volebnom programe prevádzkovateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, email, mestská časť, správa od záujemcu
 4. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
  Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje žiadnym ďalším subjektom.
 5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 6. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Priamo od dotknutej osoby prostredníctvom formuláru na webstránke www.janblchac.sk
 7. Doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.
 8. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 9. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: janblchac@janblchac.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
 10. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude vyrozumená vo veci svojej správy.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

za účelom zasielania noviniek kampane emailom

Pre informačný systém: janblchac.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Ing. Ján Blcháč, PhD., bytom Borbisova 654/37, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábrežie

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
  Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie noviniek volebnej kampane emailom prostredníctvom
  adresy janblchac@janblchac.sk. Osobné údaje sa spracúvajú na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej
  osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 2. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú záujemcovia o podrobnejšie informácie o výsledkoch a volebnom programe prevádzkovateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, email, mestská časť, správa od záujemcu
 4. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
  Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje žiadnym ďalším subjektom.
 5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 6. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Priamo od dotknutej osoby prostredníctvom formuláru na webstránke www.janblchac.sk
 7. Doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 2 rokov.
 8. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 9. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: janblchac@janblchac.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
 10. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách volebnej kampane.

 

Použitie súborov cookies

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach, si Vás týmto dovoľujeme informovať o tom, že naše servery využívajú pre svoju činnosť tzv. cookies.

Dôvodom, prečo tieto súbory používame, je snaha poskytnúť vám čo najlepšie a najrelevantnejšie informácie a služby.

Čo sú súbory cookies ?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookie neuchovávame dlhšie, než je nutné.

Typy cookies

 • Krátkodobé (session cookie) – po zavretí prehliadača sa vymažú z vášho počítača.
 • Dlhodobé (persisten cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú uložené vo vašom počítači a vymažú sa po uplynutí veľmi dlhej doby. (Podľa nastavenia vášho prehliadača). Zmazať ich môžete aj ručne.
 • Funkčné / Technické cookies – slúžia k základným funkciám webu alebo stránky (prehrávanie videa, zdieľanie obsahu, prihlasovanie).
 • Analytické cookies – slúžia na zbieranie neanonymných dát o Vašom chovaní. Na ich základe môžeme upravovať web tak, aby bol viac používateľsky príjemnejší.
 • Reklamné / Remarketingové cookies – slúžia k cielenému zobrazovaniu reklám na používateľa.
 • Cookies sociálnych sietí – Články, obrázky a videá, ktoré si prezeráte na našej stránke, môžete prostredníctvom sociálnych sietí pomocou príslušných tlačidiel zdieľať alebo označiť ako „Páči sa mi to“.

 

Táto webová stránka využíva tieto cookies:

 • Krátkodobé (session cookie)
 • Funkčné / Technické cookies – Facebook, Youtube
 • Analytické cookies – Google Analytics

 

Ako spravovať cookies

Máte možnosť podľa vášho želania cookies spravovať a/alebo mazať – viac informácií nájdete na stránke aboutcookies.org. Máte možnosť vymazať všetky cookies, ktoré sa už nachádzajú vo vašom počítači a môžete nastaviť väčšinu prehliadačov tak, aby ich neukladali. Ale, v takom prípade, budete pravdepodobne musieť pri každej návšteve stránky manuálne nastavovať niektoré užívateľské nastavenia, a niektoré služby a funkcionality nemusia byť funkčné.