Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

za účelom vedenia elektronickej konverzácie

Pre informačný systém: janblchac.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Ing. Ján Blcháč, PhD., bytom Borbisova 654/37, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábrežie

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie elektronickej konverzácie emailom prostredníctvom adresy janblchac@janblchac.sk. Osobné údaje sa spracúvajú na základe Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú záujemcovia o podrobnejšie informácie o výsledkoch a volebnom programe prevádzkovateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, email, mestská časť, správa od záujemcu
 4. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
  Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje žiadnym ďalším subjektom.
 5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 6. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Priamo od dotknutej osoby prostredníctvom formuláru na webstránke www.janblchac.sk
 7. Doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.
 8. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 9. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: janblchac@janblchac.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
 10. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude vyrozumená vo veci svojej správy.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

za účelom zasielania noviniek kampane emailom

Pre informačný systém: janblchac.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Ing. Ján Blcháč, PhD., bytom Borbisova 654/37, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábrežie

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
  Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie noviniek volebnej kampane emailom prostredníctvom
  adresy janblchac@janblchac.sk. Osobné údaje sa spracúvajú na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej
  osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
 2. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
  Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
  Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú záujemcovia o podrobnejšie informácie o výsledkoch a volebnom programe prevádzkovateľa. Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, email, mestská časť, správa od záujemcu
 4. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
  Prevádzkovateľ nebude poskytovať osobné údaje žiadnym ďalším subjektom.
 5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
  Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 6. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
  Priamo od dotknutej osoby prostredníctvom formuláru na webstránke www.janblchac.sk
 7. Doba uchovávania osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 2 rokov.
 8. Profilovanie
  Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 9. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: janblchac@janblchac.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.
 10. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
  Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách volebnej kampane.