Program (2018-2022)

DOBRE SPRAVOVANÉ MESTO II.
2018 – 2022

Milí Mikulášania,

môj volebný program je prirodzeným rozvinutím a doplnením programu Dobre spravované mesto I. Prax nastolila nové výzvy a ukázala dôležitosť jednotlivých krokov, s ktorými sa ako tím chceme popasovať v laviciach mestského zastupiteľstva aj vo výkonných funkciách. Všetko to budeme robiť s jasnou víziou– aby náš Mikuláš bol fungujúcim, živým, súdržným a inšpiratívnym mestom. Aby sa dobre žilo ľuďom Mikuláša.

V prípade, že mne a našim poslancom dáte svoju dôveru, budeme naďalej pokračovať v systémových a strategických opatreniach. Dlhodobá stratégia obnovy ciest, chodníkov a parkovísk, ktorú sme zaviedli počas uplynulých štyroch rokov, je toho príkladom. Súčasná doba nám navyše priniesla množstvo technológií, ktoré k systémovosti výrazne napomáhajú. Takého tzv. SMART riešenia budeme uplatňovať v čo najväčšom rozsahu vrátane spomínanej dopravy, krízového riadenia, likvidácie a odvozu odpadu,znižovania celkovej energetickej náročnosti mesta či komunikácie samosprávy so svojimi obyvateľmi – s vami všetkými.

FUNGUJÚCI MIKULÁŠ

Aby sme sa v našom meste cítili dobre, musí byť upravené, čisté, bezpečné a musíme sa po ňom vedieť ľahko pohybovať – musí spĺňať svoje základné funkcie. Ponúkam vám výpočet kľúčových opatrení, ktorými chceme želaný stav dosiahnuť.

Čisté a pekné mesto

Zavedieme podzemné kontajnery do celého mesta a zintenzívnime separáciu odpadu.
Budeme pokračovať v rekonštrukciách škôl, mestských budov a priestranstiev.

Dostupné mesto

Podporíme prekládku železnice a odľahčíme dopravu vybudovaním 2. a 3. cestnej tepny mesta.
Vybudujeme ďalšie kilometre cyklochodníkov a vnútromestských cyklotrás.
Dokončíme zavedenie modernej a efektívnej MAD s častejšími spojmi do všetkých mestských častí.

Bezpečné mesto

Obnovíme mestský rozhlas a zavedieme SMS infosystém najmä pre krízové situácie.
Zrealizujeme ďalšie protipovodňové opatrenia v kritických miestach.
Rozšírime kamerový systém.

 

ŽIVÝ MIKULÁŠ

Úlohou mesta je zabezpečiť obyvateľom nielen základné služby, ale vytvárať priestor aj pre spoločenský život, vzdelávanie, kultúru a šport. Samotné mesto má takéto aktivity podnecovať a kultivovať. Tak môže vnútorne rásť a byť atraktívne nielen pre domácich, ale aj pre návštevníkov. Turizmus je a má zostať u nás doma.

Živé mesto a mestské časti

Ponúkneme vám atraktívne kultúrne podujatia v meste aj v mestských častiach.
Budeme pokračovať v rekonštrukciách kultúrnych domov a priestranstiev pred nimi.

Mesto v pohybe

Dobudujeme lesopark Háj-Nicovô pre aktívny oddych.
Obnovíme detské a športové ihriská vo vnútroblokoch, pridáme workoutové zóny.
Postavíme moderné atletické centrum.
Podporíme mládežnícky šport.
Vybudujeme mestskú pláž a prírodné kúpalisko na východnom brehu Liptovskej Mary.           

Hlavné mesto turizmu

Prehodnotíme nové využitie Župného domu.
Ponúkneme centru mesta novú hodnotnú atrakciu.
Podporíme projekty, ktoré oživujú históriu mikulášskeho priemyslu.
V spolupráci s VÚC cyklochodníkom spojíme mesto s Ružomberkom a Liptovským Hrádkom.

SÚDRŽNÝ MIKULÁŠ

V jednote je sila. Keď sa prestaneme spájať s ľuďmi okolo nás, táto sila pominie. Úlohou mesta je preto vytvárať most medzi jednotlivými generačnými, sociálnymi či inými skupinami, po ktorom máme kráčať my všetci.Máme na čom stavať. Povzbudzovanie aj solidaritu majú Mikulášania v krvi.

Medzigeneračná súdržnosť

Podporíme výstavbu nových štartovacích bytov pre mladé rodiny.
Zavedieme centrálny dispečing pre seniorov a vážne chorých ľudí.

Sociálna súdržnosť

Zamestnáme viac telesne hendikepovaných obyvateľov v mestských organizáciách.
Podporíme efektívne iniciatívy pre prácu s dlhodobo nezamestnanými a s ľuďmi bez domova.

Mesto histórie a tradícií

Budeme si naďalej pútavo sprítomňovať históriu nášho mesta a budeme pokračovať v obnove pamätníkov.
Vybudujeme depozitár mestského Múzea Janka Kráľa pre uchovanie histórie Liptovského Mikuláša.

INŠPIRATÍVNY MIKULÁŠ

Vpred nás môže viesť len nadšenie. Nadšenie tvoriť, budovať, podnikať. Mesto má toto nadšenie zdieľať a spolu usmerňovať tak, aby bolo všeobecne prospešné. Práve od mesta by mala vychádzať inšpirácia. Máme pripravených niekoľko efektívnych a moderných riešení pre naše mestečko.

Mesto príležitostí

Vytvoríme aktívny poradný a prezentačný orgán pre podporu začínajúcich (start-up) a existujúcich podnikov.
Postaráme sa o dostupnosť optického internetu v každej mestskej časti.

Efektívna a moderná správa

Mestské financie budeme držať v zdravých číslach a budeme pokračovať v čerpaní eurofondov.
Pre komunikáciu so samosprávou zavedieme elektronické konto obyvateľa mesta podporené praktickou mobilnou aplikáciou.

Inšpirujme sa navzájom

Budeme pokračovať v oceňovaní osobností a organizácií, ktoré nás všetkých posúvajú dopredu.
Vytvoríme priestor pre zdieľanie a komunikovanie kvalitných inšpiratívnych myšlienok.

Program pre jednotlivé mestské časti

Mesto je ako skladačka. Keď chcete mať úspešné a atraktívne celé mesto, musíte
sa starať o jeho jednotlivé mestské časti. Toto sú naše priority v jednotlivých mestských častiach:  
Program pre

STARÉ MESTO

Program pre

NÁBREŽIE-VRBICU

Program pre

OKOLIČNÉ a STOŠICE

Program pre

PODBREZINY, VITÁLIŠVOCE a SV.ŠTEFAN

Program pre

PALÚDZKU, ANDICE a BENICE

Program pre

LIPTOVSKÚ ONDRAŠOVÚ

Program pre

DEMÄNOVÚ a BODICE

Program pre

IĽANOVO a PLOŠTÍN